VEDTÆGTER FANEFJORD SPAREKASSES FOND                     
Du kan hente en pdfversion her

1. NAVN OG HJEMSTED

1.1 Fondens navn er Fanefjord Sparekasses Fond.

1.2 Fondens hjemsted er Vordingborg Kommune.

2. FORMÅL

3. Fondens formål er at uddele fondens midler til almennyttige formål på Møn, Bogø og Nyord.

4. KAPITAL

4.1 Fondens kapital består af købesummen for Fanefjord Sparekasses aktiviteter, betalt af Møns Bank A/S med kontant kr. 10.000.000 og nominelt 50.000 stk. aktier i Møns Bank A/S til kursværdi kr. [5.000.000].

4.2 Fondens grundkapital er kr. 10.000.000.

5. KAPITALANBRINGELSE

5.1 I det omfang bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt og forsvarligt kan fondens midler anbringes i Møns Bank A/S i stedet for en godkendt forvaltningsafdeling efter de almindelige regler.

6. BESTYRELSE

6.1 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 personer, der ved omdannelsen vælges af det sidste repræsentantskab i Fanefjord Sparekasse blandt dettes medlemmer.

6.2 Bestyrelsens samlede honorar må maksimalt udgøre DKK 100.000 pr. kalenderår.

6.3 Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen med udgangen af den måned, hvor den pågældende fylder 70 år, eller senest tre år efter sin indtræden idet dog tre af de først udpegede bestyrelsesmedlemmer kan sidde i bestyrelsen i op til fire år fra deres valg. Ved valget af den første bestyrelse skal repræsentantskabet tage stilling til, hvilke tre bestyrelsesmedlemmer der kan sidde i op til fire år.

6.4 Nye bestyrelsesmedlemmer vælges med almindelig stemmeflerhed af de bestående bestyrelsesmedlemmer.

6.5 Bestyrelsen vælger blandt sig en formand, hvis stemme er afgørende i alle spørgsmål i tilfælde af stemmelighed.

6.6 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig hvis mere end halvdelen af medlemmerne er til stede.

6.7 Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine synspunkter indført i protokollen.

7. ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V.

7.1 Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig konsolidering af fonden skal anvendes til:

(a) At yde støtte til almennyttige formål på Møn, Bogø og Nyord.

8. TEGNINGSRET

8.1 Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening.

9. REGNSKAB

9.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.

9.2 Fondens årsregnskab skal aflægges i overensstemmelse med lovgivningens regler og revideres af en statsautoriseret revisor. Revisor vælges hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.

10. OPLØSNING

10.1 Fonden ophører med udgangen af 2027. Bestyrelsen skal derfor være berettiget til udover fondens eventuelle overskud jf. punkt 7.1, at anvende fondens grundkapital til uddelinger i overensstemmelse med det i pkt. 2.1 anførte formål med henblik på, at hele kapitalen vil være opbrugt ved fondens ophør. Såfremt der er midler til rådighed ved fondens ophør den 31. december 2027 skal bestyrelsen uddele disse i overensstemmelse med formålet. Det er ikke et krav, at nedbringelsen sker lineært over fondens levetid.

11. ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

11.1 Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer for, samt godkendelse fra fondsmyndigheden.

Som godkendt af bestyrelsen _____ 2012

_______________

Bjarne Markussen

_______________

Annette Naur

_______________

Jes Madsen

_______________

Jens Stampe

_______________

Jens Gredal